Room 347-1, 151 Yuehua Road, Huli District,

Xiamen City, Fujian Province, China 316000

+86 0592 3278647

Renwen@renweniic.cn

Our History